en

From Central Space to Urban Place

Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer
Projektet, som er støttet af Velux Fonden, ledes af forskningscenterleder Mads Runge og udføres i samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Tilknyttet projektet er en faglig referencegruppe med specialister fra universiteterne i Lund, Oslo, Bergen, København og Aarhus, herunder grundforskningscentret Centre for Urban Network Evolutions. Projektet afvikles i perioden 2017-2020.

/

Projektet vil med Odense og Aalborg som cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge udviklingen fra jernalderens centrale områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter præget af velstand samt funktioner som handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor magtstrukturerne er samlet på ét sted. Den kronologiske ramme er ca. 400-1100 e.Kr., og undersøgelsesområderne dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del af Limfjorden. Etableringen af Odense og Aalborg rummer en række fællestræk, men også variationer, hvilket gør dem til velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien.

Undersøgelserne kombinerer en overordnet landskabsanalytisk og kontekstbaseret tilgang med detailanalyser af såvel genstandsmateriale som anlægs- og bebyggelsesstrukturer. Datamaterialet omfatter arkæologi, stednavne, topografi, geologi, udvalgte historiske kildetyper samt en række naturvidenskabelige analyser. Teoretisk hentes der inspiration fra socialvidenskaberne samt fra geografi og økonomi. Forskningsdelen er tæt forbundet med en innovativ formidlings- og læringsdel med fokus på 1:1-præsentation af arkæologiske landskaber og lokaliteter on location med kunst som katalysator.

/