en

Urbani­seringens møder og mennesker

Urbaniseringens Møder og Mennesker – Migration, identitet og byudvikling i det middelalderlige og tidligt moderne Skandinavien i et arkæologisk perspektiv

Projektet, som er støttet af Velux Fonden, er et fireårigt forsknings- og formidlingsprojekt og udvikles i samarbejde mellem Københavns Museum, Odense Bys Museer, Nya Lödoseprojektet i Göteborg (herunder Statens Historiska Museer, Bohusläns Museum og Göteborgs Stadsmuseum) og Center for Urban Networks ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. For Odense Bys Museers del varetages projektledelsen af forskningscenterleder Mads Runge, mens det største konkrete bidrag er en ph.d.-afhandling, som udarbejdes af ph.d.-stipendiat Kirstine Haase.

Udgravning

Projektet undersøger etableringen og udviklingen af byerne i Skandinavien i perioden 1000-1700 ved hjælp af det omfattende materiale, som er bragt til veje gennem tre store byarkæologiske projekter i Odense, København og Nya Lödöse. Undersøgelserne giver mulighed for kontekstualiserede analyser af den middelalderlige og tidligt moderne urbaniseringsproces i en helt ny skala. Projektet interesserer sig særligt for sammenhænge mellem urbanisering, migration og dannelse af urbane identiteter, således som de kommer til udtryk gennem den materielle kultur. Integreret i projektet er dels en omfattende forskning i urbaniseringsprocessernes materialitet og de netværk, som kan aflæses i fundmaterialet. Dels udviklingen af en mobil formidlingsplatform, der anvendes til stedsspecifik formidling, læringsforløb og borgerinddragelse i løbet af projektet.

Hovedspørgsmål
Projektets forskningsdel er struktureret ud fra fire hovedspørgsmål:
a) Hvordan kan urbaniseringen spores i den materielle kultur i de tre byer?
b) Er det muligt at spore fremvæksten af urbane identiteter og livsformer i materialet fra udgravningerne?
c) Hvordan bliver byen som mødested synlig i det arkæologiske materiale?
d) Hvordan har migrationen og befolkningen af byerne bidraget til at forme de urbane identiteter som skabtes?

Fakta om bevillingen:
Projektet løber fra 1.januar 2016 til 31. december 2019
Bevillingen er med til at finansiere følgende delprodukter:
2 ph.d-projekter ved Centre for Urban Networks og henholdsvis Københavns Museum og Odense Bys Museer
Projekstyring og netværksmøder
To internationale seminarer med fokus på projektets tematikker
Fire fagfællebedømte artikler udarbejdet af i et tværgående samarbejde mellem projektets parter.
Populær formidling af projektets resultater via videnskab.dk
Fælles undervisningsmateriale og -forløb
Udvikling af et mobilt museumskoncept med stedsspecifikke, digitale og genstandsbårne formidlingselementer.

Formidling
Inden for rammerne af projektet er skabt formidlingskonceptet Fortiden fremkaldt – Det Mobile Museum. Museet formidler, hvordan de arkæologiske fund fortæller om byernes forbindelser til resten af verden i tiden 1000-1700. Idéen bag det mobile museum er at poppe op i bymiljøet uden for museernes normale ramme og dermed møde publikum på deres daglige færd gennem byen for at opnå en mere direkte og levende formidling. Det Mobile Museum har siden 2017 været at se i Göteborg, Odense og København ved flere lejligheder og vil også de kommende år kunne opleves rundt omkring i Skandinavien.